SOUTĚŽNÍ ŘÁD

MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ V DOGMARATONU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Tento soutěžní řád se týká jen trasy mid, která je součástí Mezinárodního mistrovství v dogmaratonu. Nenahrazuje pravidla závodu a prohlášení účastníka závodu Beskydský Dogmaraton, pouze je doplňuje.

Preambule

1. Dogmaratonové akce (Dále jen „DM“) jsou organizovány podle Soutěžního řádu  dále jen „SŘ“) a tyto akce vždy probíhají také v souladu s Řádem na ochranu zvířat. 2. SŘ řeší systém organizace DM na území České republiky a Slovenské republiky a hodnocení těchto akcí.
3. SŘ musí být dodržován všemi účastníky DM a to zejména funkcionáři, pracovníky a dobrovolníky pořadatele, účastníky, návštěvníky i pomocníky každého závodu či akce.
4. SŘ je k dispozici také na webových stránkách www.mmdogmaraton.com

Charakteristika

1. DM je náročným kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány přesně stanovené vzdálenosti v určeném časovém limitu.
Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
2. Psovod je se psem při DM spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo vede psa pouze na vodítku. Dovoleno je i střídání obou variant. V žádném případě není dovoleno jít se psem „na volno“.
3. DM akce jsou obvykle pořádány na 42 km s tolerancí +- 5 km. Za nejkratší DM akci v rámci Mezinárodní mistrovství v dogmaratonu (Dále jen „MMDM“) lze respektovat podnik na 37km a naopak nejdelší v délce 47 km.
4. Účastníci jsou při všech akcích MMDM, odkázáni sami na sebe a registrací na každý jednotlivý závod prohlašují, že se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, souhlasí s pravidly a propozicemi jednotlivých závodů a jsou si plně vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa. Účastníci také odpovídají za škody způsobené jimi či jejich psem.

Odpovědnost a kompetence

1. SŘ navrhuje technický výbor (dále jen „TV“) MMDM tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
2. TV upravuje SŘ dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro příští sezónu a ve výjimečných případech i během sezóny.
3. V případě hlasování TV o jakékoliv změně, musí být změna odsouhlasena nadpoloviční většinou členů TV.
4. TV je složen ze zástupců pořadatelů DM akcí a kontroluje především dodržování SŘ.
5. Za dodržování SŘ na dané akci odpovídá vždy hlavní pořadatel či ředitel závodu.

Termínový kalendář

1. Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených akcí v dané sezóně, které budou součástí MMDM dle tohoto SŘ.
2. Termínový kalendář sestavuje a schvaluje TV podle přihlášek od pořadatelů jednotlivých akcí. Přihlášky pořadatelé zasílají vždy a výhradně na email poradatel@mmdogmaraton.com
3. Uzávěrka přihlášek do termínového kalendáře podávaná pořadateli je vždy 1. prosince.
4. Termínový kalendář je zveřejněn vždy 31. prosince na webových stránkách www.mmdogmaraton.com

Povinnosti pořadatele

1. Prezence závodníků – při prezenci předloží účastník platný očkovací průkaz či Europas psa s příslušným potvrzením o povinném očkování a potvrzení o tom, že je pes řádně očipován. Každá akce může mít ještě doplňující individuální požadavky nad rámec SŘ. Pořadatel předá závodníkovi startovní číslo nebo startovací kartu, mapu a itinerář trati.
2. Registrace – Pořadatel může při registraci či prezentaci požadovat kontaktní informace na další osobu, pro případ mimořádných událostí, zejména zranění závodníka či postarání se o psa.
3. Startovné – Není jednotné a pořadatelé jednotlivých akcí jej určí v propozicích závodu a uvedou způsob úhrady.
4. Povinná výbava – organizátoři DM akce vždy již v propozicích uvedou povinnou výbavu. Pořadatel si sám zvolí způsob kontroly povinné výbavy dle vlastního uvážení. Kontrola může probíhat na startu, na trati nebo v cíli (eventuálně mix těchto variant). Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy je v předepsané povinné výbavě, nabitý mobilní telefon, pitná voda pro závodníka (0,5l minimálně v láhvi nebo jiné nádobě), láhev nebo jinou nádobu s pitnou vodou pro psa (0,5l na jednoho psa), miska na vodu pro psa, příslušná mapa dané oblasti (vystačí ta, kterou obdržíte od pořadatele), lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie a dvě botičky pro každého psa, s kterým závodník vyrazí na trať. Pitná voda pro psa i člověka může být v jedné nádobě. Organizátor sám rozhodne, zda uvede do povinné výbavy ještě další vybavení, jako je například strava pro psa (objem dle uvážení závodníka), čelová svítilna či baterka, občanský průkaz, průkaz pojištěnce apod.
5. Doporučená výbava – pořadatel dle charakteru a náročnosti akce může doporučit další výbavu, která není povinná a nepodléhá kontrole.
6. Trať – Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí
7. Mapa – pořadatelé DM zveřejní mapu závodu nejpozději 3 dny před konáním závodu. V mapě musí být označené standartní kontrolní body, tajné kontrolní body nemusí být označené.
8. Itinerář a značení trasy – Itinerář obdrží účastník od pořadatele při prezenci a o značení trasy bude informován na briefingu.
9. Časový limit – Organizátoři jednotlivých akcí stanoví časový limit, do kdy je nutno trať DM dokončit. Minimální limit je však 10h. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí časového limitu nebo akci předčasně ukončí či jsou pořadatelem diskvalifikováni, těm nejsou započítány body za umístění do konečné klasifikace MMDM.
10. Nuance – jsou určovány v propozicích pořadatele. DM akce připouštějí „psí nosič“, ve kterém pes nese část povinné zátěže, nikdy však ne více než třetina živé hmotnosti psa. Účastník může nastoupit i s více psy, přičemž se automaticky musí znásobit dle počtu psů povinná výbava resp. výbava, která je určená pro psy (strava, voda, botičky). Závodník startující s více psy, musí se všemi projít cílem v daném časovém limitu, jinak není zařazen do klasifikace a jeho výsledek je anulován.
11. Plemena psů – DM je otevřen libovolným plemenům i křížencům. Pes musí absolvovat trať „po svých“ a projít veterinární kontrolou na startu či veterinární kontrolou v cíli.
12. Pracovní třída – na některých závodech MMDM bude umožněno plnit pracovní třídu pro klub severských psů. Pro zjištění konkrétních informací, je ale potřeba informovat se přímo na klubu severských psů, který pracovní třídu potvrzuje. Pořadatelé jednotlivých závodů nemají pravomoc potvrzovat pracovní třídu.
13. Informace o breefingu – při breefingu budou účastníci poučeni, zda budou mít možnost během akce doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, Jaký je režim na trati (přírodní rezervace, chráněná území apod.), zda se nezměnila trasa, jaký je způsob značení a další důležité informace.
14. Kategorie – MMDM je rozdělen na čtyři kategorie a to muži do 40 let a nad 40 let věku a ženy do 35 let a nad 35 let věku. Pokud má pořadatel akce kategorie rozdělené např. jen muži a ženy či jinak rozdělené věkové kategorie oproti celkové klasifikaci MMDM nemá pořadatel povinnost vyhlásit výsledky rozdělené do čtyř kategorií dle SŘ MMDM, ale do MMDM budou započítány výsledky, dle rozdělení věku viz výše v tomto
bodu č.14 a níže v SŘ v odstavci „kategorie“ a pořadatelé je zašlou na adresu poradatel@mmdogmaraton.com,
15. Start – závodníci v jednotlivých kategoriích startují v časovém okně, které může mít minimální délku 60 minut a maximální délku 120 minut. Čas zahájení startovního okna a způsob startování v něm si určuje každý pořadatel individuálně. Účastníkům, kterým pořadatel umožní start po uplynutí startovního okna, se v těchto případech počítá čas od konce startovního okna nebo od přiděleného času na startovní listině.
16. Měření závodu – pořadatel má povinnost zajistit měření časomírou, která
měří čas elektronicky či pomocí čipů, které každý závodník obdrží při prezenci
17. Kontrolní body – pořadatel může na trase zřídit libovolný počet kontrolních bodů. Kontrolní body jsou stálé nebo tajné (eventuálně obojí).
18. Občerstvovací stanice – pořadatel má povinnost zajistit na trati jednu občerstvovací stanici, kde bude pro závodníky i psy k dispozici občerstvení, voda a jiné nápoje.

19. Odvoz účastníků v nouzi – pokud je to v možnostech organizátora, tak může zajistit převoz odstoupivších účastníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích, jako krajní možnost a např. pouze v případě nouze. Pořadatel si individuálně může uvést v propozicích formu finanční spoluúčasti na převozu.
20. Statní správa – pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně
příslušné orgány statní správy a další instituce dle místa konání akce.
21. Zázemí – pořadatel musí zajistit v prostoru zázemí své akce minimálně jednu dámskou a jednu pánskou toaletu
22. Banner – pořadatel je povinen mít v místě konání své akce vyvěšen reklamní banner MMDM
23. Příspěvek pořadatele na ceny MMDM – pořadatelé zašlou za zařazení závodu do MMDM částku 1.500 Kč na číslo účtu: 1016592375/5500 a to nejpozději 14 dní před závodem.

Povinnosti účastníka

1. Přihlášení – přihlášením souhlasí a prohlašuje, že bude dodržovat podmínky vypsané pro danou akci. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků nebo při diskvalifikaci závodníka na předchozí akci (nevhodné chování, nevhodné zacházení se psem, poškozování dobrého jména závodu apod.). Diskvalifikace za neoznačení všech kontrolních bodů či nedokončení závodu není důvodem k odmítnutí přihlášky. Přihlášení je platné, až po
zaplacení startovného. Pořadatel si sám v propozicích určí, zda na jeho akci bude možnost startovné převádět či nikoliv a zda je startovné vratné či nikoliv.
2. Věková omezení – účastníci musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce. V případě účastníka mladšího 15 let, musí tento účastník absolvovat závod v doprovodu dospělé osoby a pokud ta osoba zároveň není zákonným zástupcem, tak také předložit souhlas zákonného zástupce.
3. Staří psů – minimální věk psa pro účast v závodě je 18 měsíců.
4. Veterinární předpoklady – při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz či Europas s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. Pes musí být očipován. Na každém závodě mohou být odlišné veterinární požadavky, které může pořadateli nařídit Krajská veterinární správa či veterinární dozor. V propozicích jednotlivých akcí mohou být veterinární podmínky dále upřesněny, případně rozšířeny.
5. Doping – majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného psa přihlášeného na akci.
6. Pohyb na trati – účastníci se pohybují vždy jen ve směru trasy, který určil pořadatel, pokud možno jednotlivě nebo ve dvojicích. Účastníci se musí pohybovat po trase a ve směru určeném pořadatelem. Doprovod nesmí závodníkovi dělat tzv. vodiče, čili pohybovat se musí vždy na úrovni závodníka nebo za ním. Není povoleno, aby doprovod byl před závodníkem. Doprovod také nesmí závodníkovi nést povinnou výbavu.
7. Kontrolní body – Závodník musí mít ve startovací kartě či startovním čísle označené všechny kontrolní body po doběhnutí do cíle, v opačném případě je diskvalifikován. Pokud závodník startovací kartu či číslo ztratí, musí o tom neprodleně telefonicky informovat pořadatele, dále kontrolní body označí do mapy nebo na jiný papír a na každé kontrole si udělá selfie, kde bude jasně označen datum a čas pořízení fotografie, což pak v cíli jako důkaz předloží pořadateli. Chybějící fotografie, neupozornění neprodleně telefonicky na vznik této skutečnosti pořadatele, nejasné označení data a času na fotce nebo neoznačené kontrolní body v mapě či na jiném papíře povedou k diskvalifikaci. Po předchozí telefonické dohodě s pořadatelem, lze v případě ztráty mapy, a pokud u sebe závodník nemá jiný papír, uznat jen selfie. Pokud se závodník chce vrátit na trať a doběhnout si označit chybějící kontrolu, určitě tak může učinit, ale čas mu běží dál až do doby, než odevzdá kartu s označenými kontrolami pořadatelům a ukončí závod. V případě, že závodník neměl možnost kontrolu označit (byla np. odcizena), tak je povinen zavolat z místa kontroly pořadatelům a v cíli předloží pořadatelům nezvratný důkaz (foto nebo video) z místa kde se měla kontrola nacházet. Ideální je natočit místo kontroly, kde je např. rozcestník nebo nějaký bod, který je specifický pro dané místo. Pořadatel může ve výjimečných případech značení jednotlivých kontrol změnit (np. povinné selfie, opsání hesla z rozcestníku apod.). Závodníci o této změně budou informování na briefingu.
8. Briefing – Mapa a informace zveřejněny před závodem na webových stránkách nebo Facebooku pořadatele, či zaslány pořadatelem na email závodníka jsou pouze orientační a okrajové. Definitivní trasa, případné změny ve značení a další detaily budou řečeny při briefingu, tedy v den konání závodu. Povinností pořadatele není upozornit závodníky na změny písemně předem. Pořadatelé mají povinnost briefing uskutečnit a na něm veškeré nové okolnosti sdělit a upozornit závodníky na tyto změny. Upozorňujeme, že neúčast závodníka na briefingu, nemůže být důvodem pro stížnost na pořadatele závodu, že závodník nedokončil závod nebo běžel jinudy, protože měl zastaralé informace nebo nesouhlasila trasa, či nastala změna pravidel. Závodník, který briefing nestihl, se sám na pořadatele obrátí před svým startem a požádá ho o informace, které zazněly na briefingu.
9. Odpovědnost účastníka – účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování nebo startu a cíle. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastníci také odpovídají za škody způsobené jimi či jejich psem. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje z konání akce a opouští trať nebo místo konání.
10. Trestání psů – fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

Kategorie

Účastníci jsou rozdělení do kategorií: DMM1 – muži do 40-ti let, DMM2 – muži nad 40 let, DMW1 – ženy do 35-ti let, DMW2 – ženy nad 35 let. Rozhodující je rok narození – pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) let je zařazena(a) do DMM1 (DMW1). V jedné sezóně není možno být klasifikován ve dvou různých kategoriích.
Na každém jednotlivém závodě seriálu MMDM by měli být závodníci zařazeni do té kategorie, kam skutečně podle věku v den závodu spadají a závodit ve své kategorii dle propozic jednotlivých závodu. I vzhledem k tomu, že každý závod může kategorie mít individuální a odlišné než jiný závod seriálu MMDM. To však nesouvisí s bodováním do seriálu MMDM, do kterého budou výsledky jednotlivých závodu zapsaný s rozdělením kategorií dle SŘ MMDM, čili DMM1 – muži do 40-ti let, DMM2 – muži nad 40 let, DMW1 – ženy do 35-ti let, DMW2 – ženy nad 35 let.

Příklad – Závodník, který absolvuje 3 závody ve věku 40 a jeden ve věku 41, bude v poháru klasifikován jako DMM2/DMW2. Výjimka může nastat, jestliže závodník podle ročníku narození spadá pro účely celkové klasifikace MMDM do DMM2/DMW2, ovšem reálně tohoto věku dosáhne až +1 den po termínu konání posledního závodu ze seriálu (nezávisle na tom, zda jej absolvuje či nikoli), může si požádat o výjimku a být hodnocen v dané sezóně v DMM1/DMW1. Takto je potřeba učinit písemnou žádostí na email: poradatel@mmdogmaraton.com a to nejpozději do konce dubna daného roku.

Bodování MMDM

Způsob bodování MMDM je určen TV. Boduje se 30 nejrychlejších závodníků:
1. Místo – 15 bodů
2. Místo – 14 bodů
3. Místo – 13 bodů
4. Místo – 12 bodů
5. Místo – 11 bodů
6. Místo – 10 bodů
7. Místo – 9 bodů
8. Místo – 8 bodů
9. Místo – 7 bodů
10. Místo – 6 bodů
11. Místo – 5 bodů
12. Místo – 4 body
13. Místo – 3 body
14. Místo – 2 body
15. až 30. Místo – 1. bod.

Do bodování se započítávají výsledky oficiálních akcí zařazených do Československého poháru v dogmaratonu („dále jen MMDM“). · Seznam akcí naleznete v termínovém kalendáři MMDM. Bodování se rozlišuje podle kategorií muži do 40 let a nad 40 let a ženy do 35 let a nad 35 let. Závodníci obdrží vždy příslušný počet bodů podle kategorií za umístění, body získá vždy pouze 30 nejrychlejších závodníků viz tabulka výše. Do celkové klasifikace MMDM se závodníkovi počítají body z čtyř jeho nejlepších výsledků v dané sezóně. V případě shodného počtu bodů ze čtyř nejlepších závodů jednoho nebo více závodníků v dané sezóně rozhodují o celkovém umístění postupně tyto další kritéria: Celkový počet prvních míst, druhých míst, třetích míst, celkový počet bodů ze všech absolvovaných závodů, počet dokončených závodů spadajících do MMDM v dané sezóně. Pokud jsou všechny tyto kritéria shodná, tak závodníci mají stejné umístění. Vyhlášení MMDM proběhne na poslední oficiální akci v sezóně a to na závodě Beskydský Winter Dog Race viz termínový kalendář. Seriál MMDM bude oficiálně vyhlášen jen v případě, že proběhnou minimálně 4 závody.

Porušení pravidel, sankce, protesty

1. Porušení pravidel – Může nahlásit řediteli závodu pořadatel, závodník nebo třetí osoba. Oznámení může být ústní formou za svědectví minimálně 2 dalších osob a posléze i písemné, ideálně ihned po dojití do cíle či mob. telefonem z trati. Oznámení musí proběhnout nejpozději 2 hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků.
2. Protesty a slyšení – účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést ústní (za svědectví minimálně 2 dalších osob) a poté písemný protest proti ohlášení.
3. Vedení závodu a osoby rozhodující o porušení pravidel, sankcích a protestech – se skládá z ředitele závodu nebo z ředitele závodu a jím pověřených osob.
4. Disciplinární řízení – každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně, ještě před vyhlášením výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výbavě, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
5. Odvolání – rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné.

TV si vyhrazuje právo změny pravidel a soutěžního řádu MMDM bez předchozího upozornění