PROPOZICE

MINI

6.5 km
290 m
6 hod.

SHORT

26 km
1185 m
10 hod.

DOGMARATON

41 km
1725 m
12 hod.

    PROGRAM

Start závodu DOGMARATON — 07:00 – 09:00

Start závodu SHORT — 08:00 – 10:00

Start závodu MINI — 10:00 – 12:00

Vyhlášení výsledků MINI — 14:00

Vyhlášení výsledků SHORT — 15:00

Vyhlášení výsledků DOGMARATON — 16:00

TOMBOLA — 17:00

Dr. Ong — 18:00

Křídla — 20:00

Změny v programu a časovém harmonogramu vyhrazeny. V případě nepříznivého počasí může veškerý kulturní program probíhat uvnitř budovy.
Změny v programu se vzhledem k vývoji epidemiologické či jiné mimořádné situace v MSK, budou řídit nařízením KHS či jiných státních orgánů a mohou se změnit i v den závodu.

Registrace a startovné

Registraci vyplníte zde → REGISTRACE NA ZÁVOD
Startovné hradí závodníci z České republiky i zahraničí výhradně převodem. Platební instrukce jsou uvedeny v sekci registrace.
Zkontrolovat stav vaší registrace a úspěšné platby startovného můžete ve startovní listině.

Co získám v rámci registrace?
 • startovací kartu
 • mapu trasy
 • itinerář
 • profesionální elektronické měření času pomocí čipu
 • online výsledky
 • pamětní list s výsledným časem ke stažení na webu provozovatele časomíry i emailem po závodě
 • občerstvení v průběhu závodu (na trasách Dogmaraton a Short)
 • občerstvení po závodě (hlavní jídlo dle výběru při registraci)
 • finisherskou dárkovou tašku
 • slosování do tomboly
 • vstup zdarma na kulturní program
 • masáže po závodě zdarma
 • zázemí v areálu závodu (toalety, sprchy, medic point)
 • parkování a možnost stanování v areálu zdarma
Podmínky pro účast závodníků

Každý účastník odesláním registrace souhlasí s prohlášením účastníka závodu Beskydský Dogmaraton.
Věk závodníka nebo psa v den závodu
Závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím. Podpis na písemném souhlasu je notářsky či na check pointu České Pošty ověřený. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého.
Pes který startuje v závodě musí být starší 18 měsíců.

Souhlas zákonného zástupce se startem nezletilého
Pravidla

Každý účastník odesláním registrace souhlasí s propozicemi, pravidly a prohlášením účastníka závodu Beskydský Dogmaraton.

 • závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím a úředně ověřený podpis (notářsky či na Czech pointu České Pošty apod.). Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého. Rozhodující je vždy dosažený věk v den závodu
 • on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), musí dosáhnout v den závodu pro všechny trasy věku minimálně 18 měsíců.
 • zavazuje se být se Psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připnutým k bedernímu pásu, nebo vést Psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. Pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. „na volno“; délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry. Účastník se zavazuje, že Pes bude mít po celou dobu, vyjma přijímání občerstvení, řádně nasazen odpovídající náhubek
 • ke zdolání trasy může využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu (viz. mapa závodu); je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Účastník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu a musí mít označené ve startovací kartě všechny kontrolní body po doběhnutí do cíle, v opačném případě je diskvalifikován. Pokud se závodník chce vrátit na trať a doběhnout si označit chybějící kontrolu, určitě tak může učinit, ale čas mu běží dál až do doby, než odevzdá kartu s označenými kontrolami pořadatelům a ukončí závod. V případě, že závodník neměl možnost kontrolu označit (byla np. odcizena), tak předloží pořadatelům nezvratný důkaz (foto nebo video) z místa kde se měla kontrola nacházet. Ideální je natočit místo kontroly, kde je např. rozcestník nebo nějaký bod, který je specifický pro dané místo
 • odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je o tom povinen ihned informovat Pořadatele (telefonicky na tel. čísle uvedeném na mapě a startovací kartě nebo osobně v místě startu/cíle)
 • zavazuje se, že se nebude účastnit Beskydského Dogmaratonu pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo jakýchkoli prostředků, látek nebo postupů, jež jsou ve sportovním světě chápány jako doping, přičemž alkohol ani jiné drogy či doping nebude konzumovat (užívat) během závodu
 • zavazuje se během závodu dodržovat zásady fair-play a bude-li to potřeba, poskytne jinému účastníkovi nebo jeho Psu nezbytnou pomoc (zejména v případě zranění či náhlých zdravotních komplikací)
 • zavazuje se, že se nebude chovat v průběhu celé akce, zejm. pak samotného závodu, agresivně a vůči Psovi nešetrným způsobem, toto jednání povede k diskvalifikaci závodníka
 • Pes absolvoval veškerá očkování vyžadovaná právními předpisy, což bude u registrace doloženo platným očkovacím průkazem a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace
 • Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil
 • Závodníci jsou povinni v celém areálu závodu uklízet exkrementy po svých Psech
 • Závodu se nesmí účastnit březí a kojící feny, ani Psi s kupírovanýma ušima
 • Závodník nesmí běžet před Psem
 • Tažení či jakékoliv jiné nucení Psa pokračovat vpřed je striktně zakázáno
 • Každý závodník musí umožnit předbíhání a pokud sám předbíhá, musí to hlásit předem předbíhanému.
 • Jakákoliv agrese (nejen) Psů na trati bude trestána diskvalifikací
 • Nešetrné a agresivní chování ke Psům bude trestáno diskvalifikací
 • Na startu musíte mít Psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip
 • Při ztrátě čipu bude závodníkovi účtován poplatek ve výši 400,-
 • V cíli předáte pořadateli čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy)
 • Pravidla závodu jsou k dispozici v kanceláři závodu
 • Bere na vědomí, že pokud neprojde úspěšně veterinární přejímkou při prezenci nebo kontrolou v cíli, tak si pořadatel vyhradil právo nepustit na start nebo zastavit v závodě, či diskvalifikovat po závodě každého takového účastníka. Dále také může být diskvalifikován závodník, pokud bude On či Pes vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví
 • Pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků, musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po dojití do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 • Účastník, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení.
 • Vedení akce se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob
 • Každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Účastník je také diskvalifikován pro špatné zacházení se Psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování Psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
 • Rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné
 • Pravidla, propozice i prohlášení účastníka závodu se týkají všech účastníků akce. Kategorií TRAIL (běh bez psa) se netýká jen veterinární přejímka a jiná pravidla o Psech.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění
Trasa a časové limity

Dogmaraton – cca 41 km / 1725m, 12 hod
Short – cca 26 km / 1185m, 10 hod
Mini – cca 6,5 km / 300m, 6 hod

Maraton TRAIL (běh bez psa) – cca 41 km / 1725m, 12 hod
Short TRAIL (běh bez psa) – cca 26 km / 1185m, 10 hod
Mini TRAIL (běh bez psa) – cca 6,5 km / 300m, 6 hod

Rozdělení kategorií

Dogmaraton: muži, ženy
Short: muži, ženy
Mini: muži, ženy, dorostenci (15 – 17 let), starší žáci (11 – 14 let), mladší žáci (7 – 10 let)

Maraton TRAIL (běh bez psa): muži, ženy
Short TRAIL (běh bez psa): muži, ženy
Mini TRAIL (běh bez psa): muži, ženy

Uzávěrka přihlášek

Registrace přijímáme pro všechny kategorie do 31.08.2023.

Prezence

Dogmaraton – V den závodu od 06:00 do 09:00
Short – V den závodu od 07:00 do 10:00
Mini – V den závodu od 9:00 do 12:00
Závodníci obdrží mapu závodu dle kategorií velikosti A3 nebo A4, itinerář, startovací kartu a čip.

Veterinární přejímka

Dogmaraton – V den závodu od 06:00 do 09:00
Short – V den závodu od 07:00 do 10:00
Mini – V den závodu od 9:00 do 12:00

 • Při prezenci bude probíhat kontrola psů veterinárním dozorem závodu a může probíhat i kontrola Krajské veterinární správy
 • Kontrola se zaměřuje na platné očkování proti vzteklině
 • Kontrolu čipu psa
 • Kontrolu tlapek psa a celkový zdravotní stav psa

ZÁVODNÍCI Z ČR NEZAPOMEŇTE SI OČKOVÁCÍ PRŮKAZ NEBO EUROPAS PSA (Pokud v něm je zaznamenáno očkování)!!!

ZAHRANIČNÍ ZÁVODNÍCI KTEŘÍ SE NEPROKÁŽOU PLATNÝM EUROPASEM PSA NEBUDOU PUŠTĚNI NA START!!! U ZAHRANIČÍCH ZÁVODNÍKU JE NEDOSTAČUJÍCÍ SE PROKÁZAT POUZE OČKOVACÍM PRŮKAZEM!!!

Neumožníme start

 • V případě že má pes před závodem viditelně poraněné polštářky (sedřené)
 • V případě příznaku onemocnění psa (např. respirační či pohybové)
 • V případě že pes bude vykazovat přílišné známky vyčerpání či únavy
 • V případě že pes nedosáhne v den startu minimálního věku 18 měsíců
 • V případě neplatného očkování proti vzteklině či chybějícímu EUROPASU

Diskvalifikace

 • V případě příznaku onemocnění (např. respirační či pohybové) při doběhnutí do cíle
 • V případě že má pes po doběhnutí do cíle viditelně poraněné polštářky (sedřené, krvavé apod.) a nebude mít nasazené boty pro psy

Nelze vyloučit i jiná kritéria, posouzení zda je pes způsobilý se závodu zúčastnit (bude upřesněno při prezenci). O případném zákazu startu či diskvalifikaci rozhoduje veterinární dozor.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, kontrolních bodech, nouzové telefonní číslo a další informace. Kdo nestihne briefing, může si vyžádat stručné informace na startu.
Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu v 6:45 hod.
Short / Short TRAIL – V den závodu v 7:45 hod.
Mini / Mini TRAIL – Bez briefingu (stručné informace si závodníci mohou vyžádat na startu)

Start

Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu od 07:00 do 09:00
Short / Short TRAIL – V den závodu od 08:00 do 10:00
Mini / Mini TRAIL – V den závodu od 10:00 do 12:00
Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí, čas startu jim bude změřen elektronicky pomocí čipu.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů v CHKO Beskydy. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti.

Mapa

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení – KČT č.97
Kontrolní body
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Na některých kontrolních bodech bude „živá kontrola“. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Trasa Mini je každý rok stejná a mapa je k dispozici zde → MAPA TRASA MINI

Trasy kategorií Short / Short TRAIL a Dogmaraton / Maraton TRAIL budou zveřejněny pár dní před závodem na Facebookových stránkách závodu a každý závodník je obdrží i do emailu, který uvedl při registraci.

Povinná výbava - Dogmaraton, Short, Maraton TRAIL, Short TRAIL
 • nabitý mobilní telefon
 • průkaz pojištěnce
 • čelová svítilna nebo baterka
 • miska a láhev s vodou pro psa (0,5l/pes)
 • láhev s vodou pro závodníka (objem dle uvážení závodníka min. však 0,5l)
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Může být namátkou kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle! Tyká se také kategorií ve kterých startují běžci bez psa!

Kategorií Dogmaraton TRAIL a Short TRAIL se netýká:

 • miska a láhev s vodou pro psa (0,5l/pes)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

 

Doporučená výbava - Dogmaraton, Short, Maraton TRAIL, Short TRAIL
 • strava pro závodníka a psa
 • nainstalovaná aplikace Záchranka
 • náhradní baterie do čelové svítilny nebo baterky
 • nabitá power banka pro případ vybití telefonu
 • zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad
Povinná výbava - Mini a Mini TRAIL
 • nabitý mobilní telefon
 • průkaz pojištěnce
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)

Může být namátkou kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle! Tyká se také kategorií ve kterých startují běžci bez psa!

Doporučená výbava - Mini a Mini TRAIL
 • miska a láhev s vodou pro psa (0,5l/pes)
 • láhev s vodou pro závodníka (objem dle uvážení závodníka min. však 0,5l)
  lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať
 • nainstalovaná aplikace Záchranka
 • nabitá power banka pro případ vybití telefonu
 • zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad
Vyhlášení výsledků

Mini / Mini TRAIL – V den závodu v 14:00
Short / Short TRAIL – V den závodu v 15:00
Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu v 16:00
Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (pokud není na místě s pořadatelem dohodnuto jinak).

Tombola

Do tomboly jsou automaticky slosováni všichni závodníci, kteří odevzdali své číslo ze startovací karty pořadatelům a osobně budou přítomni v době předávání cen v den závodu v 17:00. Do tomboly se závodníci přihlásí tak, že do 17:00 přijdou za pořadateli do prostoru cíle a ti jim z rohu startovací karty odstřihnou jejich číslo (pokud tak neučinili při doběhnutí).

Ubytování

Ubytování je po dohodě s pořadatelem možné i v místě konání akce (dvě chatky pro 6 osob). Dále můžete případně přespat v autě na parkovišti nebo si postavit stan u auta v areálu a odjet až v neděli. Také jsme vám vypsali pár tipů na ubytování v blízkém okolí, které jsou tzv. „pet friendly“ – např.  Gutská Bašta, Gutská Krčma, Penzion Grunt ŘekaPenzion TyraPenzion u HalinyChata Javorový vrchPenzion na CymbálkuPenzion ZátišíPenzion TošanovicePenzion Koliba

Parkování

Parkování je možné přímo v areálu PZKO Třinec – Guty na vyznačené ploše Parkoviště č. 1. Po naplnění kapacity parkoviště v areálu budou auta odkloněny na druhé parkoviště, které je ve vzdálenosti cca 500m od areálu Parkoviště č. 2.