Prohlášení účastníka závodu

Prohlášení účastníka závodu

 

Účastník Beskydského Dogmaratonu prohlašuje, že:

 

 • se zavazuje zcela dodržovat závodní řád, který je zveřejněn na webových stránkách www.dogmaraton.cz
 • je důkladně seznámen s řádem dle předchozího bodu, pravidly závodu a podmínkami bezpečnosti;
 • bere na vědomí, že Beskydský Dogmaraton je extrémní závod, který je mimo jiné testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s účastí v závodu existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož i riziko újmy na majetku);
 • je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců.
 • on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), jsou zdravotně způsobilí se Beskydského Dogmaratonu zúčastnit a bere na vědomí doporučení pořadatele, tj. společnosti Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204 (dále jen „Pořadatel“), aby před zahájením Beskydského Dogmaratonu absolvoval on i jeho Pes odpovídající zdravotní prohlídku;
 • Pes absolvoval veškerá očkování vyžadovaná právními předpisy;
 • se zavazuje mít uzavřeno veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci;
 • si je vědom toho, že se Beskydského Dogmaratonu účastní z vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž plně odpovídá za sebe i za počínání Psa;
 • bere na vědomí, že Pořadatel si vyhradil právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého účastníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;
 • si je vědom toho, že Pořadatel Beskydského Dogmaratonu nenese odpovědnost za chování účastníka a Psa, jakož i ostatních účastníků (včetně psů, s nimiž se budou závodu účastnit) před, během a po skončení závodu, tj. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka a Psa; účastník proto není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoli plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s účastní účastníka v závodu, při doprovodných akcích apod.;
 • mu je známo, že Pořadatel nese odpovědnost výhradně za povolení k využití prostor nutných k uspořádání Beskydského Dogmaratonu a doprovodných akcí, proto nenese odpovědnost především za stav trati (v této souvislosti účastník bere na vědomí, že trať je povětšinou vedena horským, zalesněným prostředím s volným pohybem lesní zvěře, čemuž je třeba přizpůsobit zejména obuv, oděv a při závodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti), aktuální počasí apod.;
 • zavazuje se být se Psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést Psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. Pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. „na volno“; současně se zavazuje, že Pes bude mít po celou dobu, vyjma přijímání občerstvení, řádně nasazen odpovídající náhubek;
 • zavazuje se dodržovat veškeré právní a jiné relevantní předpisy (např. protipožární, předpisy k ochraně životního prostředí); bude-li nezbytné použití pozemní komunikace, zavazuje se dodržovat pravidla provozu na těchto komunikacích;
 • zavazuje se, že se nebude účastnit Beskydského Dogmaratonu pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo jakýchkoli prostředků, látek nebo postupů, jež jsou ve sportovním světě chápány jako doping, přičemž alkohol ani jiné drogy či doping nebude konzumovat (užívat) během závodu;
 • bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;
 • zavazuje se během závodu dodržovat zásady fair-play a bude-li to potřeba, poskytne jinému účastníkovi nebo jeho psu nezbytnou pomoc (zejména v případě zranění či náhlých zdravotních komplikací);
 • byl odpovídajícím způsobem poučen o průběhu Beskydského Dogmaratonu a je si vědom možných nebezpečí spojených s účastí v závodu;
 • souhlasí s tím, že může být před zahájením závodu, v jeho průběhu či po jeho skončení sám či spolu se Psem zachycen Pořadatelem nebo jím určenými třetími osobami na audiovizuální záznamy, fotografie apod.;
 • uděluje Pořadateli výslovný souhlas s uveřejněním a následným šířením takových audiovizuálních záznamů, fotografií, rozhovorů apod., a to zejména na internetu, v tištěných médiích, televizích, v reklamních materiálech, přičemž hlavním účelem uvedeného šíření bude propagace Beskydského Dogmaratonu; za pořízení a následné šíření záznamů, fotografií, rozhovorů apod. nepřísluší účastníkovi žádná odměna;
 • bere na vědomí, že není v moci Pořadatele zabránit, aby jej zachytili na jakékoli záznamy či fotografie třetí osoby (např. diváci) a následně tyto záznamy šířili;
 • souhlasí s dodržením brandingu na Pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů Pořadatele;
 • zavazuje se dodržovat pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), a to zejména pravidla vyplývající z ustanovení § 26 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 29 a § 34 téhož zákona;
 • bere na vědomí doporučení Pořadatele, aby byl náležitým způsobem úrazově pojištěn;
 • se zavazuje respektovat a uposlechnout všechny pokyny Pořadatele, respektive osob Pořadatelem pověřených k organizaci Beskydského Dogmaratonu;
 • Jsem srozuměn s tím, že zplacené startovné je nevratné;
 • Bere na vědomí, že startovné lze po dohodě s pořadatelem do doby ukončení registrací (15.08.2020) převést na jiného závodníka;
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.