PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU

DOGMARATON

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZÁVODU

Účastník provedenou registrací na Beskydský Dogmaraton prohlašuje, že:
– se zavazuje zcela dodržovat závodní řád, který je zveřejněn na webových stránkách www.dogmaraton.cz;
– je důkladně seznámen s řádem dle předchozího bodu, pravidly závodu a podmínkami bezpečnosti;
– bere na vědomí, že Beskydský Dogmaraton je extrémní závod, který je mimo jiné testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s účastí v závodu existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož i riziko újmy na majetku);
– byl odpovídajícím způsobem poučen o průběhu Beskydského Dogmaratonu a je si vědom možných nebezpečí spojených s účastí v závodu;
– je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím a notářsky či na check pointu České Pošty ověřený podpis. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého. Rozhodující je vždy dosažený věk v den závodu;
– on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), jsou zdravotně způsobilí se Beskydského Dogmaratonu zúčastnit a bere na vědomí doporučení pořadatele, tj. společnosti Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204 (dále jen „Pořadatel“), aby před zahájením Beskydského Dogmaratonu absolvoval on i jeho Pes odpovídající zdravotní prohlídku;
– jeho Pes je v den startu závodu pro trasu Dogmaraton a Short starší 12 měsíců a pro trasu Mini starší 6 měsíců;
– Pes absolvoval veškerá očkování vyžadovaná právními předpisy, což bude u registrace doloženo platným očkovacím průkazem a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace; zahraniční účastníci musí u registrace předložit platný pas zvířete v zájmovém chovu;
– Pes je řádně označen mikročipem
– Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil;
– se zavazuje mít uzavřeno veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci;
si je vědom toho, že se Beskydského Dogmaratonu účastní z vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž plně odpovídá za sebe i za počínání Psa;
– bere na vědomí, že Pořadatel si vyhradil právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého účastníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví;
– si je vědom toho, že Pořadatel Beskydského Dogmaratonu nenese odpovědnost za chování účastníka a Psa, jakož i ostatních účastníků (včetně psů, s nimiž se budou závodu účastnit) před, během a po skončení závodu, tj. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka a Psa; účastník proto není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoli plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s účastí účastníka v závodu, při doprovodných akcích apod.;
– bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci;
– mu je známo, že Pořadatel nese odpovědnost výhradně za povolení k využití prostor nutných k uspořádání Beskydského Dogmaratonu a doprovodných akcí, proto nenese odpovědnost především za stav trati (v této souvislosti účastník bere na vědomí, že trať je povětšinou vedena horským, zalesněným prostředím s volným pohybem lesní zvěře, čemuž je třeba přizpůsobit zejména obuv, oděv a při závodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti), aktuální počasí apod.;
– zavazuje se v prostorách startu a cíle a v bezprostředním okolí uklízet po svém Psu exkrementy;
– pro nezávodící psy, které účastníci ponechají v průběhu závodu v areálu startu / cíle, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen Pořadateli;
zavazuje se být se Psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést Psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. Pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. „na volno“; délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry. Účastník se zavazuje, že Pes bude mít po celou dobu, vyjma přijímání občerstvení, řádně nasazen odpovídající náhubek;
– ke zdolání trasy může využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu (viz. mapa závodu); je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Účastník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu;
– odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je o tom povinen ihned informovat Pořadatele (telefonicky na tel. čísle uvedeném na mapě a startovací kartě nebo osobně v místě startu / cíle);
– zavazuje se dodržovat veškeré právní a jiné relevantní předpisy (např. protipožární, předpisy k ochraně životního prostředí); bude-li nezbytné použití pozemní komunikace, zavazuje se dodržovat pravidla provozu na těchto komunikacích;
– zavazuje se, že se nebude účastnit Beskydského Dogmaratonu pod vlivem alkoholu, jiných drog nebo jakýchkoli prostředků, látek nebo postupů, jež jsou ve sportovním světě chápány jako doping, přičemž alkohol ani jiné drogy či doping nebude konzumovat (užívat) během závodu;
– zavazuje se během závodu dodržovat zásady fair-play a bude-li to potřeba, poskytne jinému účastníkovi nebo jeho Psu nezbytnou pomoc (zejména v případě zranění či náhlých zdravotních komplikací);
– zavazuje se nechovat v průběhu celé akce, zejm. pak samotného závodu, agresivně a vůči Psovi nešetrným způsobem;
– souhlasí s tím, že může být před zahájením závodu, v jeho průběhu či po jeho skončení sám či spolu se Psem zachycen Pořadatelem nebo jím určenými třetími osobami na audiovizuální záznamy, fotografie apod.;
– uděluje Pořadateli časově a územně neomezený, bezplatný, souhlas s uveřejněním a následným šířením, úpravou, spojením s jinými díly, audiovizuálních záznamů, fotografií, rozhovorů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti se závodem pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou, a to zejména na internetu, v tištěných médiích, televizích, rádiích, v reklamních materiálech, přičemž hlavním účelem uvedeného šíření bude propagace Beskydského Dogmaratonu, Beskydského Winter Dog Race, Pořadatele a jeho partnerů (třetích stran);
– bere na vědomí, že není v moci Pořadatele zabránit, aby jej, případně jeho Psa, zachytily na jakékoli záznamy či fotografie třetí osoby (např. diváci) a následně tyto záznamy šířily;
– souhlasí s dodržením brandingu na Pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů Pořadatele;
– zavazuje se dodržovat pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), a to zejména pravidla vyplývající z ustanovení § 26 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 29 a § 34 téhož zákona;
– zavazuje se neodhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody;
– se zavazuje respektovat a uposlechnout všechny pokyny Pořadatele, respektive osob Pořadatelem pověřených k organizaci Beskydského Dogmaratonu;
je srozuměn s tím, že zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení či zastavení závodu s tím, že po dohodě s Pořadatelem lze toto startovné do doby ukončení registrací převést na jiného závodníka;
– případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit Pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději v den závodu, a to do 15:00 hod.;
– Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění;
– Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit termín, zrušit, přerušit či zastavit závod nebo jiným způsobem reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.);
– Pořadatel bude při pořádání této hromadné akce, akceptovat systémová opatření Bezpečnostní rady státu, Kraje, Krajské hygienické stanice MSK a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou situací;
– Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost; diskvalifikován bude dále účastník, který závod nedokončí v časovém limitu nebo neprojde všemi kontrolními body, či nedorazí do cíle a neabsolvuje závod dle pravidel.